Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku

06 września 2017 20:11

Uchwała 1/2017/2018

 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku

z dnia 1 września 2017 roku.

 

w sprawie: ustalenia sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego nad Szkołą przez dyrektora i wicedyrektora.

 

            Na podstawie art. 70 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku   uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. W  celu doskonalenia pracy Szkoły ustala się sposób wykorzystania przedstawionych przez dyrektora Szkoły w dniu 28 czerwca 2017  roku wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora i wicedyrektora Szkoły.

 

2. Nauczyciele mają obowiązek dokonywania wpisów (temat, podpis, ilości obecnych i nieobecnych, zaznaczanie nieobecności), w dziennikach papierowych i            dzienniku elektronicznym na bieżąco do końca danego dnia. W przypadku trudności organizacyjnych lub technicznych wszystkie wpisy należy uzupełnić do końca tygodnia, w którym wpis powinien być dokonany.

Wychowawcy  dokonują podliczeń miesięcznych frekwencji niezwłocznie po zakończeniu danego miesiąca, nie później jednak niż do 8 dnia każdego miesiąca.

 

3. Wszyscy nauczyciele  dążą  do jednolitego, systematycznego oceniania wiedzy i umiejętności uczniów oraz wpisywania ocen do dzienników (w tym do  dziennika elektronicznego).

 

4. Nauczyciele  systematycznie zapraszają na zajęcia zgodnie z ustalonym harmonogramem (w szczególnych sytuacjach dopuszcza się możliwość zmiany terminu obserwacji) i dążą do korzystania z możliwości prezentowania swojego warsztatu pracy podczas wizyt dyrektorskich na zajęciach.

 

5. Do obserwowanych zajęć nauczyciele   rzetelnie się przygotowują, pamiętając  o tematyce obserwacji, ogólnych założeniach zapisanych w planie nadzoru i arkuszach obserwacji.

 

6. Nauczyciele mają obowiązek dokonywania niezwłocznie wpisów w odpowiedniej dokumentacji (tzn.: dzienniczek ucznia lub dziennik elektroniczny oraz zeszyt zdarzeń z użyciem przemocy) dotyczących uczestnictwa dziecka w zdarzeniach niepożądanych, ryzykownych bądź zagrażających bezpieczeństwu.

 

7. W miarę możliwości nauczyciele dzielą się wiedzą i umiejętnościami zapraszając koleżanki i kolegów  na zajęcia, przekazując informacje na spotkaniach zespołów nauczycielskich.

 

8. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do poszukiwań zajmujących projektów mogących uatrakcyjnić ofertę edukacyjną Szkoły i pozytywnie wpływać na rozwój ucznia.

 

9. Wszyscy wychowawcy są zobowiązani do jak najszybszego zawiadamiania o planowanych wycieczkach i imprezach klasowych i do uwzględniania przy tym ważnych okresów w życiu szkoły, np. dat z kalendarza klasyfikacyjnego, ogólnoszkolnych imprez.

 

10. Wszyscy nauczyciele w czasie prowadzonych zajęć będą zwracać uwagę na dyscyplinę, atmosferę sprzyjającą uczeniu się  i dbałość o mienie Szkoły.

 

§ 2

 

1. Ustala się wykorzystanie wniosków z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Szkole przez powołany zespół nauczycieli.

 

2. Harmonogram dyżurów nauczycieli ułożyć tak, by uczniowie mieli poczucie bezpieczeństwa we wszystkich pomieszczeniach w szkole (to znaczy: wzmóc dyżury w szatniach, toaletach oraz przy wejściu do budynku szkoły).

 

3. Podczas rozmów, lekcji z wychowawcą, wycieczek i w czasie oceniania zachowania zwracać uwagę na respektowanie przez uczniów regulaminów, norm i zasad obowiązujących w szkole.

 

4. W czasie zebrań  z rodzicami angażować rodziców we współpracę ze szkołą, opracować i wdrożyć wspólne działania wychowawcze oraz profilaktyczne (spotkania ze specjalistami, szkolenia, rozmowy indywidualne).

 

5. W czasie spotkań i zebrań zobowiązywać rodziców do punktualnego przyprowadzania dzieci do szkoły, odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej o wyznaczonej godzinie oraz systematycznego usprawiedliwiania nieobecności uczniów. Uświadamianie rodzicom wpływu spóźniania się i nieterminowego usprawiedliwiania nieobecności na ocenę z zachowania.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Szkoły.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 września 2017 20:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Ługowska-Zdun
Ilość wyświetleń: 1788
13 września 2017 21:34 (Magdalena Ługowska-Zdun) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2017 20:12 (Magdalena Ługowska-Zdun) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2017 20:11 (Magdalena Ługowska-Zdun) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl